Mina favoriter
Skicka offert


Aktuellt

Agenda för hållbarhet

Miljö Arco ekfaner 1 477

Samarbete

Delmål 17.6

Samarbeta och dela kunskap kring vetenskap, teknik och innovation
Vi deltar aktivt i projekt som avser att stärka samarbeten och dela kunskap i möbelbranschen. Vi avser att vara transparenta så väl i intern, som extern kommunikation.

Delmål 17.17
Uppmuntra effektiva partnerskap
Det är genom samarbeten vi kan uppnå klimatmålen och vi strävar ständigt efter att vara en del i samarbeten som tar oss framåt.


Hållbar

Konsumtion & produktionsmönster

Delmål 12.1 Hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
Se över vår produktionslina och kartlägga mönster för att se vad som fungerar och vad som kräver förbättring.

Delmål 12.2 Uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser
Vi köper idag endast FSC-märkt trä och arbetar medvetet för att minimera spill. Vi har börjat använda spill i utvecklingen av nya möbler, men behöver utveckla användandet av spill och återtaget material.

Delmål 12.4 Uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under deras livstid.
Vi följer gällande lagar och regler för hantering av kemikalier, men hur kan vi arbeta för att eliminera riskerna och slippa hanteringen från början?

Delmål 12.5 Väsentligt minimera mängden avfall, förebygga, minska återanvända och återvinna avfall.
Vi arbetar idag med
rekonditionering av möbler och tar fram nya produkter tänkta att rekonditioneras. Vi kan öka andelen rekonditionerade möbler och öka produktutvecklingen utifrån spill. 
Image-14 Studio, detalj flera benbeslag. Ps

Mångfald

Ekosystem & biologisk

Delmål 15. 1 Bevara och återställa ekosystem, med fokus på skog
Kartlägga vår faktiska påverkan på klimatet med GHGP (Greenhouse gas protocol) som verktyg.
lundbergs render.105981 Studio-2

Delmål 15.2 Bidra till hållbart skogsbruk, stoppa avskogning, återställa utarmad skogsmark och kraftigt öka nybeskogning.
Vi är idag stödföretag åt Naturskyddsföreningen och stödjer deras arbete för bevarande av skog och köper idag enbart FSC-märkt trä, men kan också gör mer för att minska vårt uttag av råvara. Alltså öka den positiva påverkan och minska den negativa påverkan.

Delmål 15.5 minska förstörelsen av naturliga livsområden samt hejda förlusten av biologisk mångfald samt förebygga minskandet av hotade arter.
Även här har vi nytta av att kartlägga vår påverkan, samt minska uttaget av råvara, alternativt se över val av råvara som till exempel val av träslag.

100x70

Cirkulärt liv

Bord som ingår i ett cirkulärt möbelflöde

Funghi detalj kabellucka insida

Monterdeklaration, SFF23

Vi har möjlighet och kunskap att kunna rekonditionera befintlig produkt, för att upplevas som ny igen.

Studio rad 3 stol

En värld av bord och cirkulära möbelflöden på SFF23

31 January 2023

Stockholm Furniture Fair 2023, monter C10:23